Algemene Reglementen

Lorem ipsum dolor sit amet,sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. sed diam voluptua.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Het Algemeen Reglement, verder aangeduid als AR, verstaat onder:
a. Vereniging: de Bowling Vereniging Arnhem.
b. Bestuur: het gehele bestuur van de vereniging.
c. Dagelijks bestuur, verder aangeduid als DB: de voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging.
d. Algemene Vergadering, verder aangeduid als AV, de minimaal eenmaal per jaar te houden vergadering van het bestuur met de leden.
e. Sportreglement, het reglement met sport- en wedstrijdregels betreffende de door de vereniging georganiseerde competitie en evenementen.
f. NBF: de Nederlandse Bowling Federatie.

Artikel 2
De vereniging kan een officieel clubblad hebben.

LIDMAATSCHAP

Artikel 3
Aanmelding als lid of donateur dient schriftelijk te geschieden op daartoe door het bestuur beschikbaar gestelde formulieren.

Artikel 4
Het bestuur kan iemand weigeren als lid of donateur in te schrijven. Van de weigering tot inschrijving moet de persoon schriftelijk in kennis worden gesteld. Indien het aspirant lid of aspirant donateur hiertegen binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar aantekent, is het bestuur verplicht de aanmelding op de agenda van de eerstvolgende AV te plaatsen. Van de uitslag wordt de betrokkene schriftelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 5
Zij die door de NBF als lid zijn geroyeerd, kunnen niet als lid worden toegelaten.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Artikel 6
Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van het lid of donateur.
b. het opzeggen van het lid of donateur. Daartoe dient een schriftelijk verzoek uiterlijk 1 maand voor het einde van het contributiejaar.
c. het opzeggen door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in de statuten en AR vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt. Opzegging door de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.

VERPLICHTINGEN

Artikel 7
De leden zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, als mede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven.
b. de statuten en de reglementen van de NBF, de besluiten van een van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen na te leven.
c. de belangen van de vereniging, de NBF en van de bowlingsport in het algemeen niet te schaden.
d. de overige verplichtingen, die de vereniging of de NBF, in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de NBF voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

Artikel 8
Ereleden en Leden van Verdienste worden op voordracht van het bestuur benoemd door de AV. De voordracht dient vergezeld te gaan van een motivering. Voor benoeming is 2/3 van het aantal geldige stemmen vereist. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Leden van Verdienste kunnen vrijgesteld worden van het betalen van contributie.

STRAFFEN

Artikel 9
In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

Artikel 10
Het bestuur is bevoegd om, ingeval van overtredingen als bedoeld in artikel 9, de volgende straffen op te leggen:
a. berisping
b. boete
c. schorsing
d. royement

Artikel 11
Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van 1 jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 12
Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn financiële verplichtingen te voldoen. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave van reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de AV Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de AV tot royement wordt genomen met ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

CONTRIBUTIE

Artikel 13
De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de AV van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

Artikel 14
Wanneer een lidmaatschap in de loop van een contributiejaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele contributiejaar verschuldigd.

BESTUUR

Artikel 15
Het bestuur bestaat uit ten minste 5 meerderjarige personen, die door de AV uit de leden worden gekozen.

Artikel 16
De voorzitter treedt in de even jaren af, de secretaris en penningmeester in de oneven jaren. De overige bestuursleden treden volgens in onderling overleg vast te stellen schema af, met dien verstande, dat hun zittingsperiode niet langer duurt dan 2 jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 17
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. Het nieuwe bestuur stelt de overige functies in zijn eerste bestuursvergadering vast en doet hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.

Artikel 18
Het bestuur kan tussentijds bestuursleden ad interim benoemen. Deze benoeming duurt tot aan de eerstvolgende AV.

COMMISSIES

Artikel 19
Commissies worden op een AV, op voordracht van het bestuur, ingesteld.

Artikel 20
Leden van commissies worden op een AV benoemd.

Artikel 21
Commissieleden kunnen tussentijds door het bestuur worden benoemd. Deze benoeming duurt tot aan de eerstvolgende AV.

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 22
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Artikel 23
Het bestuur brengt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een AV zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een Balans en een staat van Baten en Lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

Artikel 24
De AV kiest jaarlijks een financiële commissie, bestaande uit 3 leden. Zij mogen geen deel uitmaken van het bestuur. De leden van de commissie treden volgens in onderling overleg vast te stellen schema af, met dien verstande dat hun zittingsperiode niet meer dan 5 jaar kan bedragen. Aftredende commissieleden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 25
De financiële commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan een AV verslag van haar bevindingen uit. Goedkeuring door de AV van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 26
Aan de AV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Artikel 27
Jaarlijks zal uiterlijk 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar en het contributiejaar een AV worden gehouden. Andere AV’s worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.

Artikel 28
De agenda van de AV bevat onder meer:
a. vaststellen van de notulen van de vorige AV
b. jaarverslag van de secretaris
c. jaarverslag van de penningmeester
d. verslag van de financiële commissie
e. bestuursverkiezing
f. verkiezing commissieleden
g. vaststellen contributies
h. vaststellen van de begroting
i. rondvraag

Artikel 29
De AV wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste 14 dagen. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.

Artikel 30
Alle leden, behalve zij die zijn geschorst, hebben toegang tot de AV en hebben daarin ieder 1 stem.

Artikel 31
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

Artikel 32
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

Artikel 33
Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 34
Bij stemming over personen is hij gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 35
Onder stemmen worden in de statuten en AR verstaan uitgebrachte geldige stemmen. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, danwel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten van de personen om wie wordt gestemd.

Artikel 36
Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.

Artikel 37
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel, bedoeld in artikel 36, de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijk stemming.

Artikel 38
De AV wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzittersschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.

Artikel 39
Van het verhandelde in elke AV worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende AV te worden vastgesteld.

Artikel 40
Wijziging van dit AR kan slechts plaatsvinden bij besluit van een AV.

Artikel 41
Het AR mag niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten.

Artikel 42
In gevallen waarin noch de wet, noch de statuten of AR voorzien, beslist het bestuur. Op de eerstvolgende AV wordt de aangelegenheid ter goedkeuring voorgelegd.

Laatste wijziging: 11-12-1998

2 gedachten over “Algemene Reglementen

Reacties zijn gesloten.

Home
Account
Cart
Search