Informatie BVA

Maandag

19.15 – 20.15 uur
20.30 – 21.30 uur

dubbel league
dubbel league

Dinsdag

19.45 – 21.45 uur

quatro league

Lid worden? Onze vereniging kent veel verschillende leden: sommigen jonger dan 10, anderen ouder dan 70 jaar. Sommigen gooien meer dan 200 gemiddeld anderen zelden meer dan 100. Wil je ontdekken of bowlen bij de Bowling Vereniging Arnhem ook iets voor jou is? Kom dan gewoon eens langs op een league avond in het bowlingcentrum. Je kunt altijd komen kijken maar als je vantevoren even een email stuurt of belt zorgen we dat iemand je opvangt en je wat meer over bowlen en de vereniging vertelt. Ken je meer mensen die willen beginnen met bowlen, dan kun je direct een eigen team samenstellen (het seizoen begint meestal rond 1 september). Anders kunnen we misschien wel een team voor je vinden. Veel spelers zijn begonnen als reservespeler bij één van de teams en spelen nu iedere week. Meer informatie over lid worden: email bestuur@bowling-arnhem.nl.

Tarieven BV Arnhem

Met een lidmaatschap van de BV Arnhem is men automatisch lid van de Nederlandse Bowling Federatie.

Digitale ledenpas en Bowling NBF app

Via Mijn NBF is de NBF ledenpas digitaal beschikbaar. Op deze manier heeft u de pas altijd bij de hand! Ga hiervoor naar http://nbf.bowlen.nl. U kunt inloggen met uw NBF ledenpas nummer en een zelfgekozen wachtwoord.

De NBF ledenpas is ook te vinden in de Bowling NBF app. Met deze app kunnen leden o.a. scores bijhouden. En er zijn nog meer voordelen! In de app vindt u naast de digitale ledenpas ook het pasgemiddelde, de persoonlijke scores én al het bowlingnieuws. Met de Bowling NBF app heeft u dus altijd alle scores binnen handbereik! De Bowling NBF app is te downloaden via App Store en Google Play. Zoek in de app stores op ‘Bowling NBF’.

Als lid van de NBF krijgt men een aantal keren per jaar het Bowlen.nl magazine. Met uw NBF ledenpas kunt u vaak korting krijgen op de baanhuur in veel bowlingcentra. 

Voor het spelen in de BVA huisleagues en toernooien betalen de spelende leden een league bijdrage per speelavond.

De league bijdrage wordt voor elk seizoen door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. Van deze league bijdrage betaalt de BV Arnhem de baanhuur aan de exploitant van het bowlingcentrum.

Verder is een gedeelte van deze league bijdrage voor de BV Arnhem. Dit bijeengebrachte geld wordt natuurlijk ingezet voor de vereniging. Hiervan worden toernooien georganiseerd, bekers en medailles betaald en wordt er een jaarlijkse feest(slot-)avond gehouden.

Lidmaatschap per seizoen

Sportpas

Jeugd (t/m 17 jaar)
Senioren (18 t/m 23 jaar)
Senioren (24 t/m 64 jaar)
Senioren (65 jaar en ouder)
Dubbellidmaatschap

€ 46.25
€ 68.75
€ 74.30
€ 68.75
€ 46.10

League bijdrage per persoon per speelavond: € 12,00. Betaalwijze: u betaalt uitsluitend per automatische incasso. De totale kosten voor een seizoen worden in 9 maandelijkse, gelijke termijnen van uw rekening afgeschreven. Voorbeeld: voor het spelen van één league per week bedraagt de maandtermijn € 12,00 x 33 weken / 9 = € 44,00 per maand. Incasso data: jaarlijkse contributie aan het eind september. League-termijnen: oktober, november, december, januari, februari, maart, april, mei en juni (telkens aan het eind van betreffende maand).

Algemene Reglementen BV Arnhem

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Het Algemeen Reglement, verder aangeduid als AR, verstaat onder:
a. Vereniging: de Bowling Vereniging Arnhem.
b. Bestuur: het gehele bestuur van de vereniging.
c. Dagelijks bestuur, verder aangeduid als DB: de voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging.
d. Algemene Vergadering, verder aangeduid als AV, de minimaal eenmaal per jaar te houden vergadering van het bestuur met de leden.
e. Sportreglement, het reglement met sport- en wedstrijdregels betreffende de door de vereniging georganiseerde competitie en evenementen.
f. NBF: de Nederlandse Bowling Federatie.

Artikel 2
De vereniging kan een officieel clubblad hebben.

LIDMAATSCHAP

Artikel 3
Aanmelding als lid of donateur dient schriftelijk te geschieden op daartoe door het bestuur beschikbaar gestelde formulieren.

Artikel 4
Het bestuur kan iemand weigeren als lid of donateur in te schrijven. Van de weigering tot inschrijving moet de persoon schriftelijk in kennis worden gesteld. Indien het aspirant lid of aspirant donateur hiertegen binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar aantekent, is het bestuur verplicht de aanmelding op de agenda van de eerstvolgende AV te plaatsen. Van de uitslag wordt de betrokkene schriftelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 5
Zij die door de NBF als lid zijn geroyeerd, kunnen niet als lid worden toegelaten.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Artikel 6
Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van het lid of donateur.
b. het opzeggen van het lid of donateur. Daartoe dient een schriftelijk verzoek uiterlijk 1 maand voor het einde van het contributiejaar.
c. het opzeggen door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in de statuten en AR vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt. Opzegging door de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.

VERPLICHTINGEN

Artikel 7
De leden zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, als mede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven.
b. de statuten en de reglementen van de NBF, de besluiten van een van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen na te leven.
c. de belangen van de vereniging, de NBF en van de bowlingsport in het algemeen niet te schaden.
d. de overige verplichtingen, die de vereniging of de NBF, in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de NBF voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

Artikel 8
Ereleden en Leden van Verdienste worden op voordracht van het bestuur benoemd door de AV. De voordracht dient vergezeld te gaan van een motivering. Voor benoeming is 2/3 van het aantal geldige stemmen vereist. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Leden van Verdienste kunnen vrijgesteld worden van het betalen van contributie.

STRAFFEN

Artikel 9
In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

Artikel 10
Het bestuur is bevoegd om, ingeval van overtredingen als bedoeld in artikel 9, de volgende straffen op te leggen:
a. berisping
b. boete
c. schorsing
d. royement

Artikel 11
Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van 1 jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 12
Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn financiële verplichtingen te voldoen. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave van reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de AV Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de AV tot royement wordt genomen met ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

CONTRIBUTIE

Artikel 13
De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de AV van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

Artikel 14
Wanneer een lidmaatschap in de loop van een contributiejaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele contributiejaar verschuldigd.

BESTUUR

Artikel 15
Het bestuur bestaat uit ten minste 5 meerderjarige personen, die door de AV uit de leden worden gekozen.

Artikel 16
De voorzitter treedt in de even jaren af, de secretaris en penningmeester in de oneven jaren. De overige bestuursleden treden volgens in onderling overleg vast te stellen schema af, met dien verstande, dat hun zittingsperiode niet langer duurt dan 2 jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 17
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. Het nieuwe bestuur stelt de overige functies in zijn eerste bestuursvergadering vast en doet hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.

Artikel 18
Het bestuur kan tussentijds bestuursleden ad interim benoemen. Deze benoeming duurt tot aan de eerstvolgende AV.

COMMISSIES

Artikel 19
Commissies worden op een AV, op voordracht van het bestuur, ingesteld.

Artikel 20
Leden van commissies worden op een AV benoemd.

Artikel 21
Commissieleden kunnen tussentijds door het bestuur worden benoemd. Deze benoeming duurt tot aan de eerstvolgende AV.

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 22
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Artikel 23
Het bestuur brengt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een AV zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een Balans en een staat van Baten en Lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

Artikel 24
De AV kiest jaarlijks een financiële commissie, bestaande uit 3 leden. Zij mogen geen deel uitmaken van het bestuur. De leden van de commissie treden volgens in onderling overleg vast te stellen schema af, met dien verstande dat hun zittingsperiode niet meer dan 5 jaar kan bedragen. Aftredende commissieleden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 25
De financiële commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan een AV verslag van haar bevindingen uit. Goedkeuring door de AV van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 26
Aan de AV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Artikel 27
Jaarlijks zal uiterlijk 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar en het contributiejaar een AV worden gehouden. Andere AV’s worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.

Artikel 28
De agenda van de AV bevat onder meer:
a. vaststellen van de notulen van de vorige AV
b. jaarverslag van de secretaris
c. jaarverslag van de penningmeester
d. verslag van de financiële commissie
e. bestuursverkiezing
f. verkiezing commissieleden
g. vaststellen contributies
h. vaststellen van de begroting
i. rondvraag

Artikel 29
De AV wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste 14 dagen. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.

Artikel 30
Alle leden, behalve zij die zijn geschorst, hebben toegang tot de AV en hebben daarin ieder 1 stem.

Artikel 31
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

Artikel 32
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

Artikel 33
Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 34
Bij stemming over personen is hij gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 35
Onder stemmen worden in de statuten en AR verstaan uitgebrachte geldige stemmen. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, danwel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten van de personen om wie wordt gestemd.

Artikel 36
Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.

Artikel 37
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel, bedoeld in artikel 36, de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijk stemming.

Artikel 38
De AV wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzittersschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.

Artikel 39
Van het verhandelde in elke AV worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende AV te worden vastgesteld.

Artikel 40
Wijziging van dit AR kan slechts plaatsvinden bij besluit van een AV.

Artikel 41
Het AR mag niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten.

Artikel 42
In gevallen waarin noch de wet, noch de statuten of AR voorzien, beslist het bestuur. Op de eerstvolgende AV wordt de aangelegenheid ter goedkeuring voorgelegd.

Laatste wijziging: 11-12-1998

Pasgemiddelde

 

 

Door de Nederlandse Bowling Federatie (NBF) wordt voor het jaarlijks pasgemiddelde
de volgende berekening toegepast:

De resultaten van huisleague(s) worden vermenigvuldigd met de factor 1.
De resultaten van toernooien e.d. worden vermenigvuldigd met de factor 4.

Voorbeeld berekening
Huisleaque(s) in Arnhem
Verenigingskampioenschap
Regionale/Nationale Leaque
Deelname toernooien

Totalen

Pinfall
18000
1950
5100
3500

28550

gms
90
10
30
20

150

gemid.
200,00
195,00
170,00
175,00

190,33

fct
x1
x4
x4
x4

pinfall
18000
7800
20400
14000

60200

gms
90
40
120
80

330

gemid.
200,00
195,00
170,00
175,00

182,42

Het absolute gemiddelde over 150 gespeelde games is in dit voorbeeld 190,33.
Echter door de vermenigvuldigingsfactor wordt het pasgemiddelde 182,42.

Wanneer men minder dan 36 games heeft gespeeld, behoudt men het oude pasgemiddelde (indien er een pasgemiddelde aanwezig was).

Indien er geen pasgemiddelde aanwezig was, en men speelt minder dan 36 games, wordt het nieuwe pasgemiddelde 0 in de klasse E.

Het nieuwe pasgemiddelde mag met maximaal 5 pins dalen ten opzichte van het vorige seizoen. Als het verschil meer dan 5 pins (naar beneden) is, zal het oude pasgemiddelde minus 5 pins als nieuw pasgemiddelde worden aangehouden.

Deze jaarlijkse stapels nieuwe NBF ledenpassen is verleden tijd! Sinds 1 oktober 2014 worden er géén fysieke ledenpassen meer verstrekt door de NBF (NB: alleen nog tegen betaling blijft dit mogelijk). Echter: wilt u altijd uw ledenpas bij de hand hebben en deze nooit meer kwijt raken? Uw NBF ledenpas is nu beschikbaar als download via Mijn NBF. Op deze manier raakt u uw ledenpas nooit meer kwijt en heeft u deze – via uw telefoon, laptop of tablet – altijd bij u.

Handicapberekening

Bij de BV Arnhem wordt in de huisleagues gespeeld met een handicapsysteem. Dit betekent dat de laatste 12 games van een speler of speelster binnen dezelfde competitie (league) bij elkaar worden opgeteld. Vervolgens wordt deze uitkomst gedeeld door 12. Dit wordt het zwevend gemiddelde genoemd. Vervolgens wordt hier een berekening (80% van 220) op losgelaten. Het gemiddelde wordt altijd naar beneden afgerond (188,99 wordt 188). De berekening is als volgt: (220 – zwevend gemiddelde) / 100 X 80). Het getal dat hier uitkomt is de handicap per game (wederom naar beneden afgerond). Deze bonuspunten (de handicap per game) krijgt de speler/speelster extra om op deze manier de mogelijkheid te bieden aan de iets mindere spelers/speelster om ook de competitie aan te gaan met de topspelers of -speelsters. Aan het begin van ieder seizoen is het pasgemiddelde het uitgangspunt voor de berekening van de handicap. Gedurende de eerste vier gespeelde weken wordt het pasgemiddelde in de berekening meegenomen (bijvoorbeeld na 6 gespeelde games telt ook het pasgemiddelde nog 6 keer mee voor de berekening van het zwevend gemiddelde). Voor nieuwe spelers zonder pasgemiddelde geldt dat op de eerste speeldag de handicap achteraf wordt berekend en toegevoegd. Hieronder staat een tabel waarin men de handicap kan opzoeken. Als men een zwevend gemiddelde heeft van 219 en hoger, wordt de handicap 0. Als men een zwevend gemiddelde heeft van 126 en lager, wordt de maximale handicap van 75 pins (per game) toegekend. Handicap Tabel (zie hieronder) bij 80% van 220 max. 75. Of download de handicaplijst 80% van 220: klik hier (PDF)

Handicap Tabel

Berekening van de handicap 80% over 220 max.75
gemid. hcp gemid. hcp gemid. hcp

>219 0 188 25 156 51
219 0 187 26 155 52
218 1 186 27 154 52
217 2 185 28 153 53
216 3 184 28 152 54
215 4 183 29 151 55
214 4 182 30 150 56
213 5 181 31 149 56
212 6 180 32 148 57
211 7 179 32 147 58
210 8 178 33 146 59
209 8 177 34 145 60
208 9 176 35 144 60
207 10 175 36 143 61
206 11 174 36 142 62
205 12 173 37 141 63
204 12 172 38 140 64
203 13 171 39 139 64
202 14 170 40 138 65
201 15 169 40 137 66
200 16 168 41 136 67
199 16 167 42 135 68
198 17 166 43 134 68
197 18 165 44 133 69
196 19 164 44 132 70
195 20 163 45 131 71
194 20 162 46 130 72
193 21 161 47 129 72
192 22 160 48 128 73
191 23 159 48 127 74
190 24 158 49 126 75
189 24 157 50 <126 75

Download de handicaplijst 80% van 220: klik hier (PDF)

Blind Score

Bij afwezigheid van (max.) 1 speler (in 5-persoonsleagues max. 2 personen) wordt de blindscore gehanteerd. De blindscore voor een afwezige speler/speelster wordt als volgt berekend:

zwevend gemiddelde + handicap – een vast aantal pins (per game):

soort league -/- pins er wordt gespeeld door

dubbel league -/- 10 één speler + één blindscore
trio league -/- 20 twee spelers + één blindscoreVan alle spelers/speelsters van het team staat de actuele blindscore vermeld op het wedstrijdformulier. De blindscore wordt genomen van een afwezige speler/speelster die het hoogste aantal games (kijk hiervoor op het wedstrijdformulier) voor het betreffende team heeft gespeeld. Bij de blindscore wordt géén handicap meer bij de score opgeteld!

Spelen tegen eigen gemiddelde

In de leagues met een oneven (*) aantal teams is er op iedere speeldag voor één team geen tegenstander. Dit team speelt dan tegen het zgn. eigen gemiddelde. Hetzelfde geldt indien een team geen tegenstander heeft, omdat deze niet aanwezig of niet speelgerechtigd is tijdens de betreffende league avond. De berekening hiervoor is als volgt: Als een team geen tegenstander heeft, wordt er tegen het (eigen) zwevend gemiddelde minus 10 pins per speler gespeeld. Het totaal van het zwevend gemiddelde van de spelers (minus 10 pins per game per speler) in de betreffende game(s) wordt als eindtotaal vermeld op het formulier van de (niet aanwezige) tegenstander. Handicap wordt nu uiteraard niet meegeteld. De puntentelling is onveranderd, zodat men kan winnen, maar ook (van zichzelf) kan verliezen! (*) door bestuur/leagueleiding kunnen, in voorkomende gevallen, afwijkende regelingen worden getroffen.
Home
Account
Cart
Search